Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Termeni si conditii

Regimul juridic al solicitării

Prezenta solicitare are un caracter estimativ, publicitar și nu este obligatorie pentru solicitant sau pentru OCN FINEXPRES S.R.L.

OCN FINEXPRES S.R.L. își menţine dreptul de a refuza parțial, sau integral solicitarea de credit, în cazul în care aceasta conține date eronate, false, sau solicitantul nu a comunicat OCN FINEXPRESdate corecte cu privire la situația sa financiară, prezența unor litigii, interdicții limitări în drepturi sau cu privire la grevări și/sau interdicții asupra unor bunuri ce-i aparțin cu drept de proprietate. Prezenta solicitare poate fi renegociată suplimentar, prin negociere directă la oficiul OCN FINEXPRES S.R.L. ca urmare a prezentării complementare a unor garanții ce țin de executarea ulterioară a contractului de împrumut, drept exemplu:

  • instituirea fidejusiunii de către un terț,
  • instituirea gajului asupra unui bun mobil ce aparține cu drept de proprietate solicitantului sau unui terț, cu acordul acestuia,
  • instituirea ipotecii asupra unui bun imobil ce aparține cu drept de proprietate solicitantului sau unui terț, cu acordul acestuia,
  • instituirea unor alte garanții reale privind executarea contractului de împrumut,
  • prezentarea unor dovezi clare privind venitul lunar al solicitantului (confirmat de către angajator, precum și de către autoritățile fiscale ale Republicii Moldova).

Toate informațiile preliminare, aferente prezentei solicitări sunt dezvăluite solicitantului accesind butonul info –

Drepturile de autor

Toate drepturile de autor aparțin OCN FINEXPRES S.R.L. Utilizarea mărcii comerciale, formularelor, actelor și documentelor (alte decît cele normative) plasate pe acest site, fără acordul OCN FINEXPRES S.R.L. constituie o încălcare gravă a drepturilor de autor și va fi sancționată prin lege.

Confidențialitatea

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul își exprimă acordul expres și neviciat, fiind pe deplin responsabil de acțiunile sale și consecințele survenite, la prelucrarea de către OCN FINEXPRES S.R.L. a datelor sale cu caracter personal, transmise prin intermediul completării personale, sau prin intermediul unei persoane terțe, împuternicite de el, completînd cererea prealabilă de solicitare a unui împrumut (credit nonbancar) și împuternicește OCN FINEXPRES S.R.L. cu dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv în scopuri statistice, de a verifica corectitudinea acestora, de a transmite aceste date terților în scopul verificării și/sau protejării intereselor legitime ale OCN FINEXPRES S.R.L.

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul își exprimă acordul expres și neviciat, fiind pe deplin responsabil de acțiunile sale și consecințele survenite, la dezvăluirea datelor cu caracter personal necesare pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului de împrumut (consultarea unor baze de date), ca urmare a transmiterii solicitării, precum și în scopul semnării și/sau executării contractului de împrumut.

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul își exprimă acordul expres și neviciat, fiind pe deplin responsabil de acțiunile sale și consecințele survenite, la dezvăluirea datelor cu caracter personal către birourile de istorie creditară.

OCN FINEXPRES S.R.L. își asumă responsabilitatea de a nu transmite informația confidențială pe care o recepționează de la solicitant către terțe persoane decît dacă această transmitere are loc în condițiile enunțate mai sus, este necesară în scopul protejării intereselor legitime ale OCN FINEXPRES S.R.L. sau ca urmare a solicitării motivate ale autorităților de stat din Republica Moldova, fiind obligată prin lege să le transmită.

OCN FINEXPRES S.R.L. este înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000446-001, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Identitatea solicitantului

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul confirmă, pe propria răspundere, că utilizează datele de identitate ce-i aparțin, fiind incluse în actele de identitate emise de către autoritățile competente ale Republicii Moldova, iar datele utilizate sunt veridice și actuale. Solicitantul va purta răspundere, inclusiv penală în cazul în care utilizează datele unei terțe persoane, fără acordul expres al ei, sau introduce date eronate, false, sau care și-au pierdut actualitatea, în scopul de a induce în eroare angajații OCN FINEXPRES S.R.L., urmărind obținerea unor beneficii cu caracter material.

Capacitatea juridică

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul confirmă, pe propria răspundere, că dispune de capacitate juridică deplină, avînd atinsă la momentul bifării vîrsta de 18 ani. La fel, solicitantul garantează că nu se află în stare de ebrietate alcoolică, sau sub influența unor substanța narcotice sau psihotrope, inclusiv prescrise pentru tratament ce ar putea influența capacitatea de a percepe natura juridică a actelor sau consecințele acestora.